Általános szerződési feltételek

Hatály: 2021. április 1.

www.szupisup.hu weboldal (továbbiakban: Portál) a Veron Consult Bt. (továbbiakban: Szolgáltató) által üzemeltetett internetes portál. A Portál alapvetően kétféle szolgáltatást kínál. Egyrészt sporteszköz-kölcsönzést, másrészt tematikus túrákon való részvételi lehetőségeket.  Célunk a SUP sport népszerűsítése, és a természetközeli élmények közvetítése.

Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) tartalmazza a www.szupisup.hu weboldalon (továbbiakban: Portál) elérhető szolgáltatások igénybevevő (továbbiakban: Felhasználó) általi igénybevételének feltételeit.

Általános adatok

       1. A Szolgáltató

Neve:Veron Consult Bt.
Címe:2030 Érd, Napvirág utca 13.
Postai címe:2030 Érd, Napvirág utca 13.
Adószáma:22603120-1-13
Cégjegyzékszáma:13 06 064295
Képviselője:Kazai Zsolt
Bankszámlaszáma:16200151-00126104
Kapcsolattartója:Kazai Zsolt
Telefonszáma:+36 30 562 6905
E-mail címe:kazai@szupisup.hu
Üzemeltetetett weboldal:www.szupisup.hu
Tárhelyszolgáltató neve:Contabo GmbH
Tárhelyszolgáltató címe:81549 München, Aschauer Straße 32a., Németország

       2. Felhasználási feltételek

       2.1 Szolgáltatás

Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF), a Szolgáltató, valamint a szolgáltatásokat igénybevevő (a továbbiakban: Felhasználó) a szolgáltatásokkal kapcsolatos jogait és kötelezettségeit tartalmazza.

Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Portált csak akkor jogosult használni, ha az ÁSZF-et magára nézve kötelezőnek fogadta el.

Felhasználók a Portál meglátogatásával magukra nézve kötelezőnek fogadják el a jelen ÁSZF-et. Felhasználó a Portált kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy Szolgáltató nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért a szándékosan okozott, továbbá az emberi életet, testi épséget vagy egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősségen túlmenően.

Szolgáltató kizár minden felelősséget a Portál használói által tanúsított magatartásért. Felhasználó köteles gondoskodni arról, hogy a Portál használata során harmadik személyek jogait vagy a jogszabályokat se közvetlenül, se közvetett módon ne sértse. Felhasználó teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért, Szolgáltató ilyen esetben teljes mértékben együttműködik az eljáró hatóságokkal a jogsértések felderítése végett.

A Portál oldalai olyan kapcsolódási pontokat (linkeket) tartalmazhatnak, amelyek más szolgáltatók oldalaira vezetnek. E szolgáltatók adatvédelmi gyakorlatáért és más tevékenységéért Szolgáltató nem vállal felelősséget.

Felhasználók a jelen ÁSZF és az Adatvédelmi Szabályzat elfogadásával hozzájárulnak ahhoz, hogy a Portálon megadott és kezelt személyes adataikat a Szolgáltató a jelen ÁSZF-nek és az Adatvédelmi Szabályzatnak megfelelő célból, módon és mértékben kezelje.

A Szolgáltatások vonatkozásában, a Felhasználó és a Szolgáltató között online szerződés jön létre, amely nem minősül írásbeli szerződésnek. Az online szerződés a Szolgáltató nem rögzíti, így az a szerződéskötést követően nem érhető el. Az online szerződés létrejöttét vásárlás esetén a Megrendelésről küldött visszaigazolás igazolja.

A Portálra történő belépéssel, illetve megrendelés leadásával a Megrendelő kijelenti, hogy 18. életévét betöltötte, továbbá hogy mindenre kiterjedően ismeri és elfogadja az internetes vásárlás korlátait.

       2.2 Szerzői jogok

A Portál egésze, annak grafikus elemei, szövege és technikai megoldásai és a Szolgáltatás elemei szerzői jogi védelem alatt állnak. Szolgáltató a szerzői jogi jogosultja vagy a feljogosított Felhasználója a Portálon, valamint a Portálon keresztül elérhető szolgáltatások nyújtása során megjelenített valamennyi tartalomnak: bármely szerzői műnek, illetve más szellemi alkotásnak.

A Portál tartalmának valamint egyes részeinek fizikai vagy más adathordozóra mentése vagy kinyomtatása magáncélú felhasználás céljából vagy a Szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulása esetén engedélyezett. A magáncélú felhasználáson túli felhasználás – például adatbázisban történő tárolás, továbbadás, közzé- vagy letölthetővé tétel, kereskedelmi forgalomba hozatal – kizárólag a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélyével lehetséges.

A jelen ÁSZF-ben kifejezetten meghatározott jogokon túlmenően a Portál használata, illetve az ÁSZF egyetlen rendelkezése sem biztosít jogot Felhasználónak a Portálon szereplő bármely kereskedelmi névnek vagy védjegynek bármely használatára, hasznosítására. A Portál rendeltetésszerű használatával járó megjelenítésen, az ehhez szükséges ideiglenes többszörözésen és a magáncélú másolatkészítésen túl e szellemi alkotások a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül semmilyen egyéb formában nem használhatók fel vagy hasznosíthatók.

A Szolgáltató fenntartja minden jogát szolgáltatásának minden elemére, különös tekintettel a www. szupisup.hu Domain nevére. Tilos minden olyan tevékenység, amely a Szolgáltató adatbázisának kilistázására, rendszerezésére, archiválására, feltörésére (hack), forráskódjainak visszafejtésére irányul, kivéve, ha erre a Szolgáltató külön engedélyt ad.

Külön megállapodás, vagy az erre a célra szolgáló szolgáltatás igénybevétele nélkül tilos a Szolgáltató által rendelkezésre bocsátott felület, illetve keresőmotorok megkerülésével a Szolgáltató adatbázisát módosítani, lemásolni, abban új adatokat elhelyezni, vagy meglévő adatokat felülírni.

A Szolgáltatás igénybevételével Felhasználó elfogadja, hogy a Szolgáltató a Szolgáltatás igénybevétele során a Felhasználó által feltöltött adatokat a vonatkozó Adatvédelmi Tájékoztató keretei között külön díj fizetése nélkül felhasználhatja.

       2.3 A portálon kínált szolgáltatások köre

       2.3.1 Kölcsönzés

A Szolgáltató a Portálon speciális vízisport, SUP (Stand-Up-Paddle) eszközöket kínál kölcsönzésre. Az eszközök csomagban kölcsönözhetők, mely csomagok tartalmazzák a felszerelések használatához elengedhetetlenül szükséges tartozékokat. A felszereléscsomagok tartalma a kölcsönzési felületen érhető el. A felszerelésekről megjelenített képek csak illusztrációk, melyek a valóságtól eltérhetnek. A foglalás során a Felhasználó kiválaszthatja a használni kívánt felszereléscsomagok mennyiségét, a felhasználás időtartamát, majd a kaució megfizetésével lefoglalhatja az adott felszereléseket. A Felhasználó a lefoglalt felszereléscsomagokat a kölcsönzési díj megfizetése után jogosult használni.

       2.3.2 Túravezetés

A Szolgáltató a Portálon különböző tematikájú SUP vízitúra programokat hirdet meg, meghatározott időpontokban, melyekre Felhasználó a szabad helyek függvényében jelentkezhet. A programokon történő részvétel feltétele a Portálon való jelentkezés és a részvételi díj megfizetése.

A Szolgáltató saját döntési jogkörében egyoldalúan jogosult a Portálon elérhető Szolgáltatások, tartalom, funkciók megváltoztatására, új Szolgáltatások, tartalmak és funkciók bevezetésére.

       2.4 A Portálon meghirdetett szolgáltatások igénybevételének feltételei

      2.4.1 SUP-felszerelés kölcsönzés

Felhasználó a Portálon a „Kölcsönzés” menüpont kiválasztása után a kölcsönzés időtartamának, a felvétel és leadás helyének és a kölcsönözni kívánt eszközök típusainak, valamint mennyiségének megadásával kezdhető meg.

Amennyiben a megadott részletek alapján összesített adatokat a Felhasználó a valóságnak és szándékának megfelelőnek találja, úgy a „Tovább a pénztárhoz” gombbal juthat el a megrendelési felületre. A megrendelés elküldését követően Szolgáltató 24 órán belül, a megadott e-mail címre Felhasználónak visszaigazolást küld, mely tartalmazza a rendelés részletezését, és a fizetési lehetőségeket, további tudnivalókat.

Egy felhasználó egyidejűleg legfeljebb 5db SUP felszerelés kölcsönzésére jogosult. A kölcsönzési díjakat az „Árak” menüpontra kattintva tekintheti meg a Felhasználó. Felhasználó a kikölcsönözni kívánt sporteszközök kapcsán felmerülő költségeket az alábbi bontásban és ütemezésben köteles Szolgáltatónak kifizetni:

     1. Foglaláskor csak a kaucióként megállapított biztosíték összegét,

     2. A kölcsönzés első napját megelőző nap 10:00 óráig a teljes bérleti-, és a felmerülő szállítási díjat.

A fenti két ütem kifizetésének elmaradása esetén a Bérleti Szerződés nem jön létre, és Szolgáltató nem biztosítja a megrendelt eszközöket.

Felhasználó és Szolgáltató a kölcsönzésről Bérleti Szerződést kötnek, melyet Szolgáltató e-mailen megküld a kaució beérkezését követően, majd Felek aláírásukkal véglegesítik az eszközök átadás-átvételének napján. A Bérleti Szerződés a kölcsönzési időszak végén az eszközök hiánytalan és kifogástalan állapotban történő, Felhasználó általi visszaszolgáltatásával zárul.

A kaucióként megállapított biztosíték összegének kezelése: Bérlő a biztosíték összegével vállal garanciát a sporteszköz épségére.

A biztosíték összege a kölcsönözni kívánt sporteszköz mennyiségétől függően változik, amelynek mértékét Bérbeadó a kölcsönzési szerződés megkötésekor aláírásával tanúsít.

Bérlő a biztosíték összegét a sporteszköz hibátlan állapotban és tartozékainak hiánytalan, a Bérleti Szerződésben megjelölt időpontban történő visszaszolgáltatásakor kapja vissza.

Bérlő által esetlegesen okozott kár összegét a Bérbeadó levonhatja a biztosíték összegéből, ebben az esetben Bérlő a biztosíték a levonással csökkentett összeget kapja kézhez.

Ha a sporteszköz Bérlőnek felróható okból meghibásodik, megrongálódik, Bérlő köteles a javítási költséget és Bérbeadó egyéb, igazolt kárát megtéríteni a visszatartott készpénzletét összegén felül is, 3 munkanapon belül.

Ha a sporteszköz megsemmisül, elvész, eltulajdonítják, használhatatlanná válik, vagy bármely okból nem kerül visszaszolgáltatásra, Bérlő köteles a sporteszköz, a Bérleti Szerződésben megjelölt piaci értékét, 3 napon belül megfizetni Bérbeadónak. A biztosíték összegét ebben az esetben Bérbeadó visszatarthatja.

Bérlő a bérleti szerződés feltételeit tudomásul veszi, a sporteszköz használatba vételének oktatása után a sporteszközt tiszta, hibátlan, kipróbált állapotban átvette.

       2.4.2 Jelentkezés túrára

A vásárlás a túrára megadott időpontok közül történő választást követően a „Megnyit” gombra kattintással kezdhető meg. A résztvevők és az igénybe veendő eszközök számának megjelölése után lehetőség van megjegyzésben egyedi kéréseket és információkat közölni a túrára vonatkozóan. A megrendelési folyamatban történő továbblépéshez a Felhasználó köteles elfogadni a Portál Általános Szerződési Feltételeit és az Adatkezelési Tájékoztatót. Felhasználó a túrára vonatkozó részvételi nyilatkozatot e-mailben kapja meg, melyet a túra megkezdése előtt Felhasználó aláírásával hitelesít. A továbblépéshez Felhasználónak be kell jelölnie a „Nem vagyok robot!” mezőt, majd a megerősítés és befejezés gombokra kattintással küldi el jelentkezését. Ezt követően, Szolgáltató 24 órán belül e-mailben visszaigazolót küld Felhasználó részére, mely tartalmazza a részvételi nyilatkozatot, a fizetés részleteit és egyéb tudnivalókat.

A Szolgáltató bármikor előzetes értesítés nélkül jogosult a Portálon keresztül kínált szolgáltatások körét módosítani, megszüntetni, felfüggeszteni, szüneteltetni, új terméket/szolgáltatást értékesíteni. A Szolgáltató által kínált szolgáltatások közül bárki szabadon rendelhet, azonban a rendeléshez a jelen ÁSZF és az Adatkezelési Tájékoztató elfogadása kötelező.

A szerződés a megrendelés Szolgáltató általi visszaigazolásával jön létre, mely – a termékek megnevezését, mennyiségét, a szállítás és a fizetés Felhasználó által kiválasztott módját, a termékek árát, valamint a Megrendelési azonosítót is tartalmazó – visszaigazolást a Szolgáltató munkanapokon 24 (huszonnégy), hétvégén és munkaszüneti napokon 72 (hetvenkettő) órán belül köteles elektronikus úton – a Felhasználó által a vásárlás során megadott e-mail címre – megküldeni. A Felhasználó a Szolgáltató ügyfélszolgálatának az alábbi e-mailes elérhetőségén érdeklődhet az automatikus visszaigazoló e-mailben kapott Megrendelési azonosító alapján a megrendelt termékekkel vagy szolgáltatásokkal kapcsolatban: info@szupisup.hu

A Szolgáltató köteles a Felhasználót haladéktalanul tájékoztatni, ha a Felhasználó által megrendelt termékek vagy szolgáltatások, vagy azok egy része nem áll rendelkezésére. A megrendelt termékekről vagy szolgáltatásokról a Szolgáltató elektronikus számlát készít, melyet a megrendelést követő 2 munkanapon belül eljuttat Megrendelőhöz. Felhasználó kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy részére a Szolgáltató elektronikus számlát küldjön.

       2.5. Árak

A Honlapon megjelenített termékek vételára az általános forgalmi adót és egyéb közterheket is tartalmazó módon van feltüntetve. A feltüntetett árak nem tartalmazzák a kiszállítás költségét.

A termékek ára magyar forintban (Ft) kerül feltüntetésre.

       2.6. Adatbeviteli hibák javítása

Felhasználónak a foglalás/jelentkezés bármely szakaszában és a megrendelés Szolgáltató részére való elküldéséig a Portálon bármikor lehetősége van az adatbeviteli hibák javítására a megrendelési felületen (pl. termék törlése a kosárból az „x” gombra kattintva vagy megváltoztathatja a termék mennyiségét az erre szolgáló felületen a darabszám pontos begépelésével). Adatbeviteli hibának minősül például egy rosszul megadott mennyiség, rossz termék elhelyezése a kosárban, majd a termék törlése a kosárból, rendelési adatok elírása stb. (pl. szállítási cím).

      2.7. Ajánlati kötöttség, visszaigazolás

Felhasználó által elküldött ajánlat megérkezését a Szolgáltató késedelem nélkül, automatikus visszaigazoló e-mail útján visszaigazolja a Felhasználó részére, mely visszaigazoló e-mail tartalmazza a Felhasználó által a foglalás/jelentkezés során megadott adatokat (számlázási és szállítási információk), a rendelés dátumát a megrendelt termékhez tartozó elemek felsorolását, mennyiségét, a termék árát, szállítási költséget és a fizetendő végösszeget.

E visszaigazoló e-mail Szolgáltató részéről a Felhasználó által tett ajánlat elfogadásának minősül, mellyel érvényes szerződés jön létre Szolgáltató és Felhasználó között.

Felhasználó mentesül az ajánlati kötöttség alól, ha késedelem nélkül, de legkésőbb 48 órán belül nem kapja meg Szolgáltatótól az elküldött rendelésére vonatkozó visszaigazoló e-mailt.

Ha Felhasználó rendelését már elküldte a Szolgáltató részére és hibát vesz észre a visszaigazoló e-mailben szereplő adatok tekintetében, azt 1 napon belül jeleznie kell a Szolgáltató felé, a nem kívánt rendelések teljesítésének elkerülése érdekében.

A megrendelés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak irányadóak. A szerződés a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik, és szem előtt tartja a fogyasztók jogairól szóló Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelvének rendelkezéseit.

       3. Fizetési feltételek

Felhasználó az általa megrendelt szolgáltatás(ok) díját minden esetben magyar forintban, bármilyen jogcímen történő levonás, illetve beszámítás nélkül fizeti meg.

Fizetés történhet:

Előre utalással bankszámlára: Felhasználó a megrendelt termékek árát azok kiszállítását, illetve átvételét megelőzően fizeti meg a Szolgáltató Magnet Bank Zrt.- nél vezetett 16200151-00126104 számú bankszámlára banki átutalás útján. Előre utalás esetén a megjegyzés rovatban a megrendelés tárgyát minden esetben szükséges feltünteti. Előre utalás esetén a Felhasználó a megrendelt szolgáltatás(ok) igénybevételére csak az átutalás jóváírását követően jogosult.

       3.1. Számla

Szolgáltató a megrendelt termékek kiszállításakor, vagy azt megelőzően Felhasználó részére, a kifizetés igazolására, elektronikus számlát küld.

       4. Szállítási feltételek

Felhasználó a megrendelt SUP felszerelés-csomago(ka)t a kaució és a kölcsönzési díj megfizetése után jogosult átvenni a foglalásban megjelölt első nap 8:00 és 12:00 óra között a foglaláskor megjelölt átadóponton. A személyes átvétel díjmentes.

Felhasználó házhozszállítást is kérhet, mely igényét a Portálon a foglalás folyamatában jelezheti. Ebben az esetben Szolgáltató a megrendelt felszereléseket a kölcsönzés első napján 9:00 óráig, vagy előre egyeztetett időpontban szállítja azokat Felhasználó címére a Portálon megjelölt szállítási díj ellenében.

Az adott túrára való jelentkezés esetén a jelentkezési lapot a Szolgáltató a jelentkezést követő 24 órán belül elektronikus levél formájában megküldi a Felhasználó által megadott email-címre.

       5. Elállási jog

Felhasználó a megrendelt szolgáltatásokkal kapcsolatban elállási jogával az alábbiak szerint élhet:

– A kölcsönzés céljából lefoglalt sporteszközök tekintetében a szerződő elállási jogát a szerződés megkötésének napját követően, legkésőbb a termék kézhezvételének napja előtt 24 órával gyakorolhatja.

Kézhezvétel (termék átvételének) időpontja házhoz szállítás esetében a Szolgáltatótól történő átvétel időpontja. Személyes átvétel esetén az átadóponton történő átvétel.

– A kölcsönzés céljából lefoglalt sporteszközök tekintetében a szerződő a termék kézhezvételének, vagyis a kölcsönzés első napját megelőző 24 órát követően történő lemondás esetén a kaució összegének 50%-a felszámításra kerül, a fennmaradó összeget Szolgáltató a Felhasználó számára banki átutalással visszautalja az esetlegesen addig már befizetett egyéb díjakkal együtt a lemondást követő 24 órán belül. A Felhasználónak a lemondást e-mailben meg kell erősítenie. A lemondás időpontjának megállapításában a lemondást tartalmazó e-mail Szolgáltatóhoz történő beérkezésének időpontja a mérvadó.

– A Felhasználót a meghirdetett túrákra és kapcsolódó rendezvényekre való jelentkezés esetén a túra megkezdésének időpontja előtt 72 órával történő lemondás esetén a részvételi díj 100%-a visszatérítésre kerül. Az ezt követő lemondás esetén a részvételi díj 50%-a kerül visszatérítésre. Szolgáltató a visszajáró összeget banki átutalással a Felhasználó által megadott bankszámlára visszautalja a lemondást követő 24 órán belül. A Felhasználónak a lemondást e-mailben meg kell erősítenie. A lemondás időpontjának megállapításában a lemondást tartalmazó e-mail Szolgáltatóhoz történő beérkezésének időpontja a mérvadó.

       6. Részvételi feltételek

A Szolgáltató által szervezett programokon mindenki saját felelősségére vesz részt. 18 éven aluli személy a programokon kizárólag szülői felügyelettel vehet részt.

A Szolgáltató elállhat a Szolgáltatás nyújtásától, és a résztvevőt kizárhatja a Szolgáltatásból akár annak megkezdését megelőzően, akár közben, ha a Megrendelő alkohol, gyógyszer, kábítószer vagy egyéb bódító anyag befolyása alatt áll, vagy viselkedésével zavarja a program zavartalan lebonyolítását, a résztvevők, a közterek, vagy az azon közlekedők nyugalmát, vagy a Szolgáltató megítélése szerint mindezek valamelyikének veszélye fennáll. A Felhasználó, Megrendelő ebben az esetben visszatérítést, kártérítést, kártalanítást, egyéb jogcímen történő fizetést a Szolgáltatótól nem követelhet.

A Szolgáltató által szervezett programokra elhozható állatok kérdésében a honlapon, a túrák leírásánál található vonatkozó információ. Ha a Megrendelő a honlapon jelzett állat tilalom ellenére bármely házi- vagy egyéb állatot hoz magával, a Szolgáltató jogosult megtiltani a Megrendelő részvételét a programon. A Megrendelő ilyen esetben nem jogosult a Szolgáltatóval szemben semmilyen igényt érvényesíteni, a Szolgáltatás árát visszakövetelni, vagy a Szolgáltatótól kártérítést, kártalanítást vagy bármely jogcímen egyéb fizetést követelni. A Megrendelő teljes egészében felel a programokra az általa hozott állat viselkedéséért, az esetlegesen az állat által okozott valamennyi kárért, sérülésért. Kutyát csak pórázon, szájkosárral lehet és csak olyan programra hozni, amelyen állat részvétele megengedett. Kutyán és macskán kívül más házi- vagy egyéb állatot semelyik programra nem lehet hozni. A hozott állat elvesztéséért, ellopásáért, sérüléséért a Szolgáltató felelősséget nem vállal.

A Szolgáltató programjai során a Szolgáltató vagy megbízottja fényképeket, videofelvételeket készíthet, melyek későbbiekben saját céljára felhasználhat. Az egyes programokon résztvevő személyek jelentkezésükkel elfogadják azt, hogy róluk a program során fénykép,- illetve videofelvétel készüljön, kép- és/vagy hangmásukat hang, kép vagy videofelvételen rögzítsék, ehhez további hozzájárulásukat a Szolgáltató nem köteles kikérni. A Szolgáltató az általa készített kép- és/vagy hangfelvételeket jogosult a Portálon a Szolgáltatások népszerűsítése céljából vagy dekorációs célból felhasználni. A felvételkészítés előtt a program résztvevője megtilthatja a felvétel készítését, a jogszerűen elkészült felvétel jelen ÁSZF-nek megfelelő felhasználását azonban a továbbiakban nem kifogásolhatja. 14 éven aluli gyermek esetében a felvételkészítéshez való hozzájárulás megadására a gyermek törvényes képviselője jogosult.

A Szolgáltató az egyes programok ismertetésénél a Portálon megjelöli a program hosszát, nehézségét, a program egyéb jellemzőit. Ezen feltüntetett információk csak tájékoztató jellegűek, a Szolgáltató azoktól bármikor, egyoldalúan eltérhet.

A Szolgáltató nem felel azért sem, hogy a programra, túrára a Megrendelő, Felhasználó, résztvevő a programhoz alkalmas öltözetben jelenik-e meg, képes-e a résztvevő az adott programot teljesíteni. A Portálon ezzel kapcsolatban feltüntetett információk csak tájékoztató jellegűek, azokra a Szolgáltatóval szemben senki igényt nem alapíthat, ezért a Szolgáltató a felelősségét teljes egészében kizárja. Minden résztvevő saját maga köteles gondoskodni a programnak megfelelő öltözetről és állapotáról.

A Szolgáltató nem felel továbbá a programokon elhangzó történetek, a programvezető által előadottak tartalmáért, megfelelőségéért, hibamentességéért, pontosságáért, igazság tartalmáért, hitelességéért, a programvezető bármilyen jogsértéséért, azért egyedül a program vezetője vonható felelősségre, igény csak vele szemben terjeszthető elő.

Fogyasztó a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a Szolgáltatóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

A kötelezett hibásan teljesít, ha a Szolgáltatás a teljesítés időpontjában nem felel meg a szerződésben vagy jogszabályban megállapított minőségi követelményeknek. Nem teljesít hibásan a kötelezett, ha a jogosult a hibát a szerződéskötés időpontjában ismerte, vagy a hibát a szerződéskötés időpontjában ismernie kellett. Nem minősül hibás teljesítésnek, ha a program szolgáltatás bármilyen okból a Portálon szereplő útvonaltól eltér, valamely ott feltüntetett helyszínt kihagy, vagy a túra programja a Portálon feltüntetett programtól bármiben eltér. A szolgáltatás programját, tartalmát a Szolgáltató jogosult bármikor egyoldalúan módosítani.

Az értékesítés utáni ügyfélszolgálati és egyéb szolgáltatások, valamint a jótállás fennállásáról és annak feltételeiről: Fogyasztó a szolgáltatásokkal kapcsolatban az adott témakörben a jelen ÁSZF-ben illetve a Portálon megadott e-mail címeken és telefonszámokon is kérhet tájékoztatást. A Szolgáltató jótállást nem vállal.

       7. Jogorvoslat, panaszkezelés

A jogszabályi előírás vagy a vállalkozás döntése alapján a vállalkozásra nézve kötelező peren kívüli panaszkezelési mód és vitarendezési mechanizmus igénybevételének lehetőségéről, valamint az ehhez való hozzáférés módjáról:

Fogyasztók a panaszaikkal elsődlegesen írásban fordulhatnak közvetlenül a Szolgáltatóhoz, amely minden tőle telhetőt megtesz az esetleges jogsértések megszüntetése és orvoslása érdekében. A Szolgáltató és fogyasztó a jogvitáikat elsődlegesen peren kívül, egyeztetés útján rendezik. Ha az egyeztetés nem vezet eredményre, úgy a fogyasztó a hatályos jogszabályok, illetve az ÁSZF szerint hatósághoz, bírósághoz, békéltető testülethez fordulhat.

A békéltető testülethez fordulás lehetőségéről, a Szolgáltató székhelye szerint illetékes békéltető testület nevéről és székhelyének postai címéről:

A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztó és a vállalkozás közötti, a termék minőségével, biztonságosságával, a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, a szolgáltatás minőségével, továbbá a felek közötti szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos vitás ügy (a továbbiakban: fogyasztói jogvita) bírósági eljáráson kívüli rendezése. E célból egyezség létrehozásának megkísérlése, ennek eredménytelensége esetén pedig az ügyben döntés hozatala a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület a fogyasztó vagy a vállalkozás kérésére tanácsot ad a fogyasztót megillető jogokkal és a fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban. A békéltető testület eljárása megindításának feltétele, hogy a fogyasztó az érintett vállalkozással közvetlenül megkísérelje a vitás ügy rendezését. A békéltető testület eljárása a fogyasztó kérelmére indul. A kérelmet a békéltető testület elnökéhez kell írásban benyújtani. A Szolgáltató székhelye szerint illetékes békéltető testület: Pest Megyei és Érd Megyei Jogú Városi Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Békéltető Testület (Pest Megyei Békéltető Testület), 1055 Budapest, Balassi Bálint utca 25. IV/2., levelezési cím: 1364 Budapest, Pf.: 81.

A Portállal kapcsolatos panaszokat a Szolgáltatóhoz írásban, beleértve a postai úton, elektronikus levélben (e-mailben) megküldött panaszokat is, továbbá szóban, személyes bejelentéssel lehet bejelenteni a Szolgáltató alábbi elérhetőségein:

Írásbeli panasz bejelentésének címe:

Szolgáltató székhelye: 2030 Érd, Napvirág u. 13.

Szolgáltató postacíme: 2030 Érd, Napvirág u. 13.

Szolgáltató e-mail címe: info@szupisup.hu

Szóbeli panasz bejelentésének címe: a Szolgáltató székhelye: 2030 Érd, Napvirág u. 13.

Szóbeli panaszt munkanapokon 9:00 és 16:00 óra között lehet tenni. Szóbeli panasz benyújtása esetén a panaszról jegyzőkönyvet kell felvenni, a panaszt azonnal meg kell vizsgálni és szükség szerint, amennyiben az lehetséges, azt azonnal orvosolni kell, ellenkező esetben 30 napon belül ki kell vizsgálni és írásban kell a vizsgálat eredményéről a panaszt tevő Felhasználót tájékoztatni.

Írásbeli panasz benyújtása esetén a panaszt a Szolgáltató 30 napon belül vizsgálja ki, és ezen határidőn belül a Szolgáltató szintén írásban érdemi választ küld a panaszt tevő Felhasználónak. Ha a Szolgáltató a panaszt elutasítja, köteles azt megindokolni. A panasz elutasítása esetén a Felhasználó a saját lakóhelye szerint illetékes megyei kereskedelmi és iparkamara mellett működő békéltető testülethez, ennek hiányában a Szolgáltató székhelye szerint illetékes, a Pest Megyei és Érd Megyei Jogú Városi Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Békéltető Testülethez (Pest Megyei Békéltető Testület) (1055 Budapest, Balassi Bálint utca 25. IV/2.; levelezési cím: 1364 Budapest, Pf.: 81.) fordulhat, ezen túlmenően pedig a Felhasználó lakóhelye vagy a Szolgáltató székhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz fordulhat. A Szolgáltató székhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatóság levelezési címe: Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatal Közlekedési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Fogyasztóvédelmi Osztály, 1141 Budapest Komócsy u. 17-19.

Amennyiben a Felhasználó a Szolgáltató bármely nyilatkozatát nem tartja kielégítőnek, az esetleges bírósági jogérvényesítésen kívül az alábbi fórumokhoz fordulhat:

Gazdasági Versenyhivatal 1054 Budapest, Alkotmány u. 5.

Levélcím: 1245 Budapest 5. Pf.1036

Telefon: (1) 472-8900; Fax: (1) 472-8905

(fogyasztó megtévesztése esetén)

 

Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság területi felügyelőségei

http://www.nfh.hu/informaciok/elerheto/teruleti

(fogyasztók minőségi kifogásaival és panaszaival kapcsolatos ügyek)

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 1015 Budapest, Ostrom u. 23-25.

Postacím: 1525 Budapest, Pf: 75.

Tel: 36 1 457 7100, Fax: 36 1 356 5520

e-mail cím: info@nmhh.hu

       8. Az ÁSZF módosítása

Szolgáltató jogosult jelen Általános Szerződési Feltételeket a Felhasználók Portálon történő előzetes tájékoztatása mellett, egyoldalúan is módosítani. A módosított rendelkezések a hatályba lépést követően a Portál első használata alkalmával válnak hatályossá Felhasználóval szemben, azokat a módosítást követően leadott megrendelésekre kell alkalmazni.

A Szolgáltató az ÁSZF-et, továbbá az ÁSZF módosítását és a módosítással egységes szerkezetbe foglalt ÁSZF-et köteles a Portálon jól látható helyen, a Portál nyitóoldalán, illetve onnan közvetlenül elérhető módon, tárolható, megjeleníthető és nyomtatható módon ingyenesen közzétenni. Az ÁSZF módosítás a közzététel napján lép hatályba és az ÁSZF módosítás minden, az ÁSZF módosítás hatályba lépése után kötött és azt megelőzően kötött szerződésre is alkalmazandó.

Jelen ÁSZF legutolsó módosítása: 2021. április 09.

       9. Szerződés megszűnése

A Szolgáltató jogosult a Felhasználóval jelen ÁSZF alapján fennálló szerződését 15 napos felmondási idővel írásban indokolás nélkül felmondással megszüntetni.

Felhasználó jogosult a Szolgáltatóval a jelen ÁSZF alapján fennálló szerződését 15 napos felmondási idővel írásban indokolás nélkül felmondással megszüntetni.

Szolgáltató jogosult a Felhasználóval fennálló szerződését azonnali hatállyal, írásban felmondani:

     a) ha a Felhasználó túllépi a jelen ÁSZF-ben meghatározott felhasználási engedélyt;

     b) ha a Felhasználó súlyosan megsérti a jelen ÁSZF rendelkezéseit.

Felek a jelen ÁSZF szerinti szerződést jogosultak írásban bármikor közös megegyezéssel megszüntetni.

Felek a jelen ÁSZF szerinti szerződést határozatlan időtartamra kötik.

Ha a Felhasználó a Szolgáltatónak a jelen ÁSZF szerinti szerződés megszegésével kárt okoz, köteles azt teljes egészében megtéríteni. A kártérítési kötelezettség kiterjed a Felhasználó szerződésszegése következtében bekövetkezett tapadó károkra, következményes károkra, felelősségi károkra, a Szolgáltatót ért elmaradt haszonra és a Szolgáltató oldalán a kár kiküszöböléséhez felmerült költségekre.

       10. Záró rendelkezések

A jelen ÁSZF-re Magyarország jogszabályai és a magyar jog az irányadó, és az ebből eredő jogviták elbírálására a magyar hatóságok és bíróságok rendelkeznek joghatósággal. Amennyiben jelen ÁSZF valamely rendelkezése érvénytelen vagy érvénytelenné válik, úgy ez a rendelkezés a megállapodás többi rendelkezését nem érinti.

A Felek a jelen ÁSZF-fel kapcsolatos értesítéseiket írásban közlik egymással. Írásbelinek minősül a személyes átadás, a futár által történő kézbesítés, a postai küldeményként való kézbesítés, továbbá az elektronikus levélként való kézbesítés, ha az elektronikus levél a Felek megjelölt elektronikus levelezési címéről érkezik és annak kézhezvételét a címzett visszaigazolta.

Ellenkező bizonyításának hiányában az értesítést az alábbi időpontokban kell a másik Félhez kézbesítettnek és a másik Fél által olvasottnak tekinteni:

     a) futárral való kézbesítés esetén a küldemény feladásától számított 5. napon;

     b) légipostai küldeményként külföldre való kézbesítés esetén a feladástól számított 7. napon;

     c) elektronikus levélként való küldés esetében pedig az üzenet elküldésének napját követő 2. munkanap 24:00 órájáig.

A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a magyar jogszabályok vonatkozó rendelkezései megfelelően irányadók, így különösen a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az elektronikus kereskedelemről szóló 2001. évi CVIII. törvény, a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet, a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014. (IV.29.) NGM rendelet rendelkezéseit kell alkalmazni.

Jelen ÁSZF határozatlan időtartamra szól, a Portálon történő közzététel napjától visszavonásig érvényesek.

Kelt: Érd, 2021. április 09.

Scroll to Top